خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

بخش صوتى

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

فراهم سازی کتاب های مکتب برای دانش آموزان از طرف شرکت اتصالات

فراهم سازی کتاب های مکتب برای دانش آموزان از طرف شرکت اتصالات

Jul 05, 2020 - 16:31

منحیث بخشی از مسئولیت های اجتماعی خویش و در حمایت از برنامۀ تعلیمات بدیل وزارت معارف کشور، شرکت اتصالات بستۀ جدیدی انترنت را برای دانش آموزان و معلمین جهت دسترسی و دانلود کتاب های مکتب، از سایت انترنتی اختصاصی که از طرف اتصالات ایجاد گردیده است، معرفی نمود. هدف از معرفی این بسته کاهش چالش های تعطیلی مکاتب به دلیل گسترش ویروس کرونا و کمک به دانش آموزان و معلمین برای ادامه دروس شان در هنگام که رفتن به مکتب ممکن نمی باشد، است.

از آغاز معرفی به تاریخ 28 جون 2020، این بسته، که شامل 1GB انترنت دربدل 5 افغانی ماهانه می باشد، مورد توجه کاربران قرارگرفته و از طرف مشتریان اتصالات در رسانه های اجتماعی منحیث نازلترین بستۀ انترنت در بازار شناخته شده است. گفتنی است که این بسته تنها برای دسترسی به سایت انترنتی  http://elearning.etisalat.af و به شرط اینکه مشتریان یک بستۀ دیگر انترنت را فعال داشته باشند، قابل استفاده می باشد.

متیوویلشیر، رئیس اجرایی اتصالات افغانستان گفت " ما قصد داریم با فراهم نمودن انترنت دربدل نازلترین قیمت ها، دوران قرنطین را برای دانش آموزان به یک فرصت آموزشی مبدل سازیم."

شرکت اتصالات متعهد به حمایت از افغان ها در عرصه های مختلف که باعث بهبود کیفیت زندگی و تسریع پیشرفت در کشور گردد، می باشد. به همین ملحوظ، برنامه های آموزشی همواره بخش عمدۀ فعالیت های حمایتی اتصالات را تشکیل داده است. رهبری اتصالات افغانستان باور دارند که تعلیم و تربیه با کیفیت کمک می کند استعداد های اطفال را شناسایی نموده و آنان را منحیث رهبران آیندۀ کشور شان آماده ساخت.

درباره اتصالات:-

اتصالاتافغانستانیکیازشرکتهایمتمماتصالاتگروپ،یکیازبزرگترینگروپهایمخابراتیدرجهانکهدفترمرکزیآندراماراتمتحدهعربیواقعاست،میباشد. اتصالاتافغانستاندرسال۲۰۰۷میلادیفعالیتخودرادرافغانستانآغازنمودودرفرصتاندکبهیکیازشرکتهایبهسرعتدرحالتوسعهکشورتبدیلگردید،کهدرحالحاضردارایبیشاز 6میلیونمشترکمیباشد. رسیدنبهجایگاهنخستبراساسکیفیت،عرضهخدماتعالی،قیمتمناسب،وپوششوسیعوبینظیردرتمامولایاتکشورازاهدافاینشرکتمیباشد. ازآغازفعالیتدرسال۲۰۰۷میلادیتااکنون،اتصالاتبیشاز۴۰۰میلیوندالرامریکایدرافغانستانسرمایهگذارینمودهواولینعرضهکنندهخدمات3.75Gیانسلسومموبایلدرکشورمیباشد.

برایمعلوماتبیشتربهاینآدرسهامراجعهنمایید: www.etisalat.afویاwww.facebook.com/etisalatafg

علامت: 

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement